Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3479 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1096 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació del plec de clàusules que ha de regir l'adjudicació d'una concessió demanial per a l'ús i explotació de l'espai del local social municipal
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 853 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 499 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11651 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4/2022 i 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11425 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10934 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de funcionari/a
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10384 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5640 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5435 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits 2/2022 i 3/2022