Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5279 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5271 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva del Projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable en alta del nucli de Vilaür
Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5266 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5004 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 3/2024 i de l'expedient de crèdit extraordinari 3CE 4/2024 del pressupost, finançat amb romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4073 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de l'Ajuntament de Vilaür
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2745 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 3/2024 i de l'expedient crèdit extraordinari 3CE 4/2024 del pressupost de despeses de la corporació, finançat amb romanent líquid de Tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1377 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a l'assistència al Consell d'Alcaldies de l'Alt Empordà
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1356 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 326 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11017 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1TC 6/2023