Govern

CÀRRECS ELECTES 2019-2023:

Alcaldessa:Ester Farreró Jiménez

1er Tinent Alcalde: Benet Torrecilla Soto

2on Tinent Alcalde: Núria Sala Adroher

Regidora : Eva Juhé Pairó

Regidor: Josep Rispau Falgàs

COMPETÈNCIES I ÀREES:

Àrea d’Hisenda, tesoreria municipal i comissió especial de comptes: Eva Juhé i Josep Rispau

Àrea d’obres, urbanisme i medi ambient: Josep Rispau i Benet Torrecilla

Àrea de cultura, festes i educació: Benet Torrecilla i Núria Sala

Àrea de benestar social i salutNúria Sala i Eva Juhé