Construccions, instal·lacions i obres

Base imposable: Està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra.
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravàmen, que es fixa en el 2,5 per cent.