Impost sobre béns immobles

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana i rústica. El període impositiu és l’any natural.

El tipus de gravamen és el següent:

a) Per béns immobles de naturalesa rústica: el 0,3 % del valor cadastral.

b) Per béns immobles de naturalesa urbana: el 0,45 % del valor cadastral.