Impost sobre bens immobles

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana i rústica. El període impositiu és l’any natural.
El tipus de gravàmen és el següent:
a) Per béns immobles de naturalesa rústica: el 0,3 per cent del valor cadastral
b) Per béns immobles de naturalesa urbana: el 0,45 per cent del valor cadastral