Llicències urbanístiques

a) Base imposable:
1.- El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin obres de nova planta i modificació d’estructures o aspecte general de les edificacions existents, o les obres interiors de rehabilitació, modificació o restauració.
2.- La superfície dels cartells anunciadors o d’establiments col·locats de manera visible des de la via pública.

b) Quota tributària.
1.- En el cas d’obra de construcció, remodelació i altres definides a l’apartat 1 anterior: Si el pressupost és inferior a 6000EUR: 15EUR. Si el pressupost és igual o superior a 6000EUR: 50EUR.
2.- Per a la col·locació de cartells: 10 EUR/m2.
3.- Per a moviments de terres: 0,09 EUR/m3.

c) Si el sol·licitant formula desesteniment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen a l’apartat anterior.