Ocupació del domini públic

Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, la quantia de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública consistirà, sense cap excepció, en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment al terme municipal.
La quantitat d’aquesta taxa que correspongui a Telefónica de España està compresa en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual (liquidada trimestralment), que ingressa el Ministerio de Hacienda per aquest concepte.