Ocupació del domini públic

Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, la quantia de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsol de la via pública consistirà, sense cap excepció, en l’1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment al terme municipal.

La quantitat d’aquesta taxa que correspongui a Telefónica de España està compresa en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual (liquidada trimestralment), que ingressa el Ministerio de Hacienda per aquest concepte.