Plusvàlua

1. La base imposable d’aquest import està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l’import real a què es refereixi l’apartat anterior, hem d’aplicar sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals s’hagués generat aquest increment, fins al màxim de 20 anys.

3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:

a) Pels increments de valors generats en un període d’entre 1 i 5 anys: 2,5%
b) Pels increments de valors generats en un període fins a 10 anys: 2,5%
c) Pels increments de valors generats en un període fins a 15 anys: 2,5%
d) Pels increments de valors generats en un període fins a 20 anys: 2,5%
La quota de l’impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus del 16%.