Recollida d’escombreries

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o via on estiguin situats.

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

1. Per cada habitatge: 150 €
2. Locals comercials, industrials, etc: 200 €

Aquestes quantitats tenen el caràcter d’irreduïbles i correspon a un any.

(Tarifes aprovades inicialment el 12.11.2018 i publicades al BOP 10 de 15.01.2019)