Vehicles de tracció mecànica

Quota tributària anual, segons potència i tipus de vehicle.

a) Turismes.
De menys de 8cv. fiscals – 16,50 EUR
De 8 a 11,99cv. fiscals     –  38,50 EUR
De 12 a 15,99cv. fiscals   –  82,50 EUR
De 16 a 19,99cv. fiscals   –  99,00 EUR
De més de 20cv. fiscals   – 165,00 EUR

b) Autobusos
De menys de 21 places    –  93,00 EUR
De 21 a 50 places              – 132,00 EUR
De més de 50 places         – 165,00 EUR

c) Camions
De menys de 1000kg de càrrega útil   –  49,50 EUR
De 1000 a 2999kg de càrrega útil         – 93,50 EUR
De 3000 a 9999kg de càrrega útil        – 132,00 EUR
De més de 9999kg de càrrega útil       – 165,00 EUR

d) Tractors
De menys de 16cv. fiscals                      – 22,00 EUR
De 16 a 25cv. fiscals                                – 33,00 EUR
De més de 25cv. fiscals – 85 EUR          – 93,50 EUR

e) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1000kg de càrrega útil           – 22,00 EUR
De 1000 a 2999kg de càrrega útil         – 33,00 EUR
De més de 2999kg de càrrega útil        – 93,50 EUR

f) Altres vehicles
Ciclomotors                                                – 5,50 EUR
Motocicletes fins a 125cc                         – 5,50 EUR
Motocicletes de 125 a 250cc                    – 11,00 EUR
Motocicletes de 250 a 500cc                    – 16,50 EUR
Motocicletes de 500 a 1000cc                  – 33,00 EUR
Motocicletes de més de 1000cc               – 71,50 EUR

BENEFICIS FISCALS D’ATORGAMENT POTESTATIU I QUE HAN DE SOL·LICITAR ELS INTERESSATS

  1. a) Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor (segons la seva incidència en el medi ambient), gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i exercicis següents quan reuneixin qualsevol d’aquestes condicions:
  • Que es tracti de vehicles elèctrics. Amb emissions de 0 grams/qm de CO².
  • Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen, derivats d’olis vegetals o GLP i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.
  1. b) Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 grams/qm de CO², gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no es podrà acumular amb la de l’apartat anterior.
  2. c) Els vehicles tipus turisme amb emissions des de 101 grams/qm de CO² fins a 120 grams/ qm. de CO², gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no es podrà acumular amb la de l’apartat 1.
  3. d) Els vehicles tipus turisme amb una antiguitat superior a 30 I gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost. Els anys d’antiguitat d’un vehicle es comptaran des de la data de fabricació; si aquesta no és coneguda, des de la data de la seva primera matriculació i, en defecte d’aquesta, des de la data en la qual es va deixar de fabricar el model o variant.
  1. Els titulars dels vehicles objecte de bonificacions ho hauran d’acreditar fefaentment abans del 31 de desembre de l’any corrent i, en cas de que es concedeixi, la bonificació s’aplicarà amb efectes a partir de l’exercici següent i posteriors.