Informació general

El terme municipal de Vilaür, de 5,6 km² es troba al sud del Fluvià, i està delimitat al nord pel mateix riu i el municipi de Garrigàs; al sud per terme municipal de Saus i el nucli de Camallera; a l’est limita amb Bàscara i a l’est amb Sant Mori. L’orografia del terreny està formada per terrenys plans i amb camps de conreu, situats entre suaus elevacions i petits turons ocupats pel bosc.

Vilaür és un municipi eminentment agrícola, amb conreus de secà i farratges, amb algunes zones properes al riu cobertes de plantacions d’arbres de ribera dels que s’aprofita la fusta. La ramaderia també ocupa un lloc important en l’economia del municipi, amb algunes explotacions de tipus familiar de dimensions mitjanes. El sector comercial i de serveis, que cada vegada té un major pes específic, inclou petits tallers familiars i indústries diverses. Una d’elles es dedica a la producció de piscines de poliester, dos tallers de forja i un picapedrer.

Vilaür