ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2022

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 37.121 € corresponent al Fons de subvencions 2022:

El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:

 Despeses corrents

– Manteniment  i conservació vies públiques vies públiques          6.000,00 €

– Manteniment, conservació camins d’accés al nucli urbà              2.787,85 €

– Despesa elèctrica enllumenat i manteniment instal·lacions         4.000,00 €

Despeses inversió

Adquisició vehicle brigada                                                             13.500,00 €

Maquinària per brigada                                                                     4.500,00 €

 

Fons per a actuacions en camins     

Actuacions en camins municipals o d’ús públic                                 900,00 €

 

Fons de despeses culturals 

Actuació artística dins el catàleg                                                       820,00 €

Diversos actes culturals – cultura popular i festes                          4.613,15 €

Fons per a noves tecnologies 

Renovació de maquinari                                                                     615,99 €