ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS EXTRAORDINARI 2022

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 20.582,19 € corresponent al Fons EXTRAORDINARI 2022:

El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:

Despeses inversió:

 

  • Construcció de nou col·lector de sanejament al carrer Nou     17.000,00 €
  • Projecte adeqüació entorn parc infantil                                          3.582,19 €