ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2023

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 37.736,99 € corresponent al Fons de subvencions 2023:

El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:

 Despeses corrents

– Manteniment, conservació camins d’accés al nucli urbà                 2.500,00 €

– Despesa elèctrica enllumenat i manteniment instal·lacions           2.500,00 €

 

Despeses inversió

Condicionament de l’aparcament de la pista                                     25.787,85 €

 

Fons per a actuacions en camins     

Actuacions en camins municipals o d’ús públic                                     900,00 €

 

Fons de despeses culturals 

Actuació artística dins el catàleg                                                            820,00 €

Diversos actes culturals – cultura popular i festes                            4.613,15 €

 

Fons per a noves tecnologies 

Renovació de maquinari                                                                          615,99 €