ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRREC DEL FONS EXTRAORDINARI 2023

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaür una subvenció per un import total de 20.582,19 € corresponent al Fons EXTRAORDINARI 2023:

El detall de la subvenció atorgada per les respectives actuacions és el següent:

Despeses inversió:

 

Condicionament de l’aparcament de la pista polivalent               20.582,19 €